تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

آموزش کامل آزمون ناپارامتریک من کندال و شیب سن در محیط اکسل همراه با تحلیل نتایجشناسه محصول: 680923
موجود

آموزش کامل آزمون ناپارامتریک من کندال و شیب سن در محیط اکسل همراه با تحلیل نتایج

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

آموزش کامل آزمون ناپارامتریک من کندال و شیب سن در محیط اکسل همراه با تحلیل نتایج

آموزش کامل آزمون ناپارامتریک من کندال و شیب سن در محیط اکسل همراه با تحلیل نتایج

بسیاری از متغیرهای اقلیمی و هیدرولوژیکی مانند دما، بارش، دبی رودخانه و بسیاری از پارامترهایی که مطالعه تغییرات آنها در طول زمان برای ما اهمیت دارد را می توان از طریق آزمون ناپارامتریک من کندال مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

 نکته مهم : با توجه به درخواست مکرر دوستان مبنی بر صداگزاری فیلم آموزشی من کندال، در این فیلم آموزشی با استفاده از نرم افزار XLSTAT و همراه با توضیح و تحلیل کامل نتایج توسط گروه مدیریت سایت به انجام مراحل زیر پرداخته می شود:  

محاسبه  Kendall's tau

محاسبه Sen's slope

  تحلیل نتایج فرضات H0 و Ha،

تحلیل مقدار P_Value و مقدار alpha

محاسبه ضریب تعیین و معادله رکرسیون خطی.

لازم به ذکر است که در این آموزش از نسخه XLSTAT 2018(Win_64 Bit) و آفیس 2013 استفاده شده است که مسیر و نتایج این مدل در سایر ورژن ها تفاوتی نمی کند.


نقشه ژئورفرنس شده گسل های فعال ایران همراه با مرز استانشناسه محصول: 649646
موجود

نقشه ژئورفرنس شده گسل های فعال ایران همراه با مرز استان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12500تومان

برچسب ها :

نقشه ژئورفرنس شده گسل های فعال ایران همراه با مرز استان

نقشه ژئورفرنس شده گسل های فعال ایران همراه با مرز استان

نقشه Pdf گسل های فعال ایران جهت فراخوانی به نرم افزار Gis ژئورفرنس شده و همراه با مرز استانهای ایران جهت بررسی خطای همپوشانی قرار داده شده است.


لایه گسل های فعال ایران همراه با مرز استان هاشناسه محصول: 649647
موجود

لایه گسل های فعال ایران همراه با مرز استان ها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12800تومان

برچسب ها :

لایه گسل های فعال ایران همراه با مرز استان ها

لایه گسل های فعال ایران همراه با مرز استان ها

در این فایل سه نوع گسل  با فرمت Shp همراه با مرز استانهای ایران برای فراخوانی در محیط Gis قابل دانلود میباشد.


نقشه هیپسومتری ایرانشناسه محصول: 649643
موجود

نقشه هیپسومتری ایران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9500تومان

برچسب ها :

نقشه هیپسومتری ایران

نقشه هیپسومتری ایران

نقشه هیپسومتری ایران جهت بررسی انواع تحلیل های مربوط به ارتفاع و طبقات ارتفاعی


نقشه Hillshadبرای کل ایرانشناسه محصول: 649639
موجود

نقشه Hillshadبرای کل ایران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9500تومان

برچسب ها :

نقشه Hillshadبرای کل ایران

نقشه Hillshadبرای کل ایران

ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻨﺪی در ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ  ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪای اﺳﺖ. ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﯾﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮ وﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه سایه روشن میتوان موارد زیر را نام برد:   

-ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

-در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺪت  ﻧﻮر و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﺎص از آﻓﺘﺎب ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد. 

-ﮐﺸﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮروی ﺟﺎده.

– ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ.

– ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎیﻓﺼﻠﯽ.

– ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪی از ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ از آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

– ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ و رادار.

اطلس زمین شناسی ایرانشناسه محصول: 649420
موجود

اطلس زمین شناسی ایران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8500تومان

برچسب ها :

اطلس زمین شناسی ایران

اطلس زمین شناسی ایران

این فایل حاوی 34 نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:5.000.000  برای ایران می باشد که به صورت PDF و با کیفیت بالا و مشخصات کامل می باشد.

از جمله این نقشه ها:

- نقشه پراکندگی محیط های مناسب و پتانسیل دار آهن

- نقشه پراکندگی محیط های مناسب پتانسیل دار باریت

-نقشه پراکندگی محیط های مناسب پتانسیل دار کرومیت

- نقشه پراکندگی محیط های مناسب پتانسیل دار مس (مولیبدین)

- نقشه پراکندگی محیط های مناسب پتانسیل دار طلا (نقره)

-  نقشه پراکندگی نهشته های تبخیری

-  نقشه پراکندگی سن گهای آذرین

-  نقشه پراکندگی سنگهای دگرگونی

- نقشه پراکندگی سنگهای کربناته

- نقشه پراکندگی سنگ نهشته های رخساره فلیشی

- نقشه ساده شده زمین شناسی ایران

 


لایه وکتوری زونهای UTM ایران همراه با لایه استانهای کشورشناسه محصول: 607379
موجود

لایه وکتوری زونهای UTM ایران همراه با لایه استانهای کشور

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

لایه وکتوری زونهای UTM ایران همراه با لایه استانهای کشور

لایه وکتوری زونهای UTM ایران همراه با لایه استانهای کشور

کشور ایران در 4 زون UTM (38-39-40-41)قرار دارد.

هر یک از استانهای کشور در یکی از این چهار زون قرار داشته و برای شناخت زونهای هریک از استانها می توان از لایه وکتوری زونهای UTM ایران استفاده نمود.

در این پوشه چهار زون UTM ایران همراه با لایه استانها به صورت مختصات مشترک جهت فراخوانی به نرم افزار ArcMap قرار داده شده است


پکیج کاملی از لایه های وکتوری پایه ایران در محیط GISشناسه محصول: 497900
موجود

پکیج کاملی از لایه های وکتوری پایه ایران در محیط GIS

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 35000تومان

برچسب ها :

پکیج کاملی از لایه های وکتوری پایه ایران در محیط GIS

پکیج کاملی از لایه های وکتوری پایه ایران در محیط GIS

مجموعه لایه های وکتوری ایران به عنوان داده های پایه مورد نیاز تحقیقات و پروژه های مختلف از جمله: پایان نامه ها، پروژه های کلاسی و دانشگاهی، پروژه های تحقیقاتی سازمانها و ادارات مختلف می باشد.

در این پکیج مجموعه ای از لایه های نقطه ای، خطی و پلی گونی کشور ایران (30 لایه مجزا) با مختصات مشترک به شرح زیر در دسترس می باشد:

لایه های نقطه ای کشور ایران

1-نقاط شهری ایران2- نقاط روستایی ایران3- نقاط ایستگاه های سینوپتیک ایران4-نقاط ایستگاه های کلیماتولوژیک ایران5- نقاط ایستگاه های باران سنجی ایران6- نقاط ایستگاه های هیدرومتری ایران7- نقاط لرزه خیز کشور

لایه های خطی کشور ایران

1- لایه خطی جاده های کشور  2- خطوط هم بارش ایران 3- خطوط هم دما ایران 4- خطوط هم تبخیر 5- لایه خطی همه گسل های ایران 6- لایه خطی گسل های فعال ایران 7- لایه خطی آبراهه های ایران

لایه های پلی گونی کشور ایران

1- مرز سیاسی استان های ایران(همراه استان البرز) 2- مرز سیاسی شهرستانهای ایران 3- مرز سیاسی دهستان های ایران 4- مرز سیاسی بخش های ایران 5- تیپ های اقلیمی ایران با اسامی فارسی 6- لایه پلی گونی فرسایش خاک ایران به صورت کد بندی 7- لایه پلی گونی دریای خزر-خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه به صورت یک لایه 8- لایه پلی گونی حیاط وحش ایران 9- لایه پلی گونی پارک های ملی ایران 10- لایه زمین شناسی ایران همراه با کد و نام دوران های زمین شناسی 11- لایه پلی گونی کاربری اراضی ایران به صورت کلی 12- لایه پلی گونی کاربری اراضی ایران با جزئیات بیشتر و کامل تر 13- مناطق حفاظت شده ایران 14- لایه پلی گونی مناطق کوهستانی و دشتی کشور 15- لایه پلی گونی زیرحوضه های ایران 16- لایه پلی گونی جنس خاک ایران


1
logo-samandehi